Commutation of Pension Application अर्जाचा नमुना

Difference of Commutation ‍Of Pension

Pay difference amount of commutation of pension between Sixth Pay Pension and Seventh Pay Pension to the pensioner who have been given earlier commutation benefit on basic pension of Sixth Pay Commission with period from 01 Jan 2016 to 31 Dec 2018 ‍of Commutation of Pension Commutation of Pension Application अर्जाचा नमुना

MAHARASHTRA CIVIL SERVICES (COMMUTATION OF PENSION)
RULES 1984

मधील नियम १० नुसार जर एखादया कर्मचारी यांनी या पुर्वी जर अंशराशीकरण घेतले असेल व शासनाने भूतलक्षी प्रभावाने जर अंशराशीकरणात वाढ झाली असेल तर अशा प्रकरणी कर्मचाऱ्यास नव्याने अर्ज सादर करण्याची गरज असे नमुद केले आहे.  त्यामुळे कार्यालयास अर्ज करावयाची आवशकता नाही परंतु कार्यालयातील कामकाज कोणतेही पत्र आल्याशिवाय कोणी करावयास तयार होत नाही त्यामुळे खालील प्रमाणे अर्ज कार्याल्यास सादर करावा.  नियम १० मधील उतारा खालील प्रमाणे आहे. Commutation of Pension Commutation of Pension Application अर्जाचा नमुना
  1. Retrospective revision of final pension An applicant who has commuted a fraction of his final pension and after commutation his pension has been revised and enhanced retrospectively, as a result of Government’s decision, the applicant shall be paid the difference between the commuted value determined with reference to enhanced pension and the commuted value already authorized. For the payment of difference, the applicant shall not be required to apply afresh  Commutation of Pension
नियम ६ नुसार जर कर्मचारी यांना अंशराशीकरण मुल्य मिळाले असेल वर त्याचा त्यानंतर मुत्यू झाला असल्यास अंशराशीकरण त्यांचे कुटूंबीयांना मिळते.
तसेच महालेखाकार यांचे कडे सेवापुस्तक पाठविण्याची माझ्यामते आवशकता नाही सर्व दस्ताऐवज त्यांचे कडे उपलब्ध असतो त्यामुळे त्यांना पीपीओ क्रमांकानुसार कळवावे लागेल परंतु पुढे काही विलंब होऊ नये म्हणुन आपण कर्मचाऱ्यांचा / वारसांचा अर्ज तसेच यापुर्वी नमुना ६ पाठविला असेल त्याची छायांकित प्रत तसेच आधीचे अंशराशीकरणाचे आदेश एवठेच जोडले तरी चालेल. Commutation of Pension
अर्जाचा नमुना Commutation of Pension

प्रेषक :- दगा बाबू मोरे,

सहाय्यक मुख्य अभियंता (से.नि.)

प्रति,

मा. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती.

विषय :- सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफासशीनुसार दिनांक १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या   कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या   निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतनाच्या अंशराशीकरणाचा सुधारीत लाभ मिळण्याबाबत.

 संदर्भ :- महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्रमांक सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.३४८/सेवा-४  दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०२१

—000—

            उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मी आपले कार्यालयातुन दिनांक 30-06-2016 रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालो आहे.  माझे महालेखाकार नागपुर यांचे कडुन सेवानिवृत्ती प्रकरण मंजुर झाले असुन त्याचा PPO क्रमांक 1016166xxxx हा आहे.

मला महालेखाकार नागपुर यांचे कडुन अंशराशीकरण ( Commutation of Pension)  रूपये  7,34,706/- ईतके ६ व्या वेतन आयोगानुसार महालेखाकार यांचे आदेश क्रमांक PR-4/1016163222/1/P/16/10/6016xxxx दिनांक 20/05/2016 नुसार मिळाले आहे.

तसेच शासन निर्णयानुसार मला ७ व्या वेतन आयोगानुसार मूळ निवृत्तीवेतन मंजुर झाले असुन ७ व्या वेतन आयोगानुसार मला मुळ निवृत्तीवेतनावर आधारीत फरकाच्या रकमेवर अंशराशीकरणाचा ( Commutation of Pension) महालेखाकार, नागपुर यांचे कडुन लाभ मंजुर करणेस्तव सदरचा विनंती अर्ज सादर करीत आहे, तरी कृपया मला संदर्भिय शासन निर्णयानुसार अंशराशीकरण ( Commutation of Pension) मंजुर करावे ही विनंती.

दिनांक :-       /           / २०२१

ठिकाण :-

आपला विश्वासू

  

(दगा बाबू मोरे) सहाय्यक मुख्य अभियंता (से.नि.)

मय्यत अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे कुटूंबासाठीचा नमुना अर्ज

उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णयाचे अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, माझे पती श्री. xxxxxx xxxx xxxxxx, सहाय्यक मुख्य अभियंता हे आपले कार्यालयातुन दिनांक 30-08-2016 रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालो आहे.  त्यांचा महालेखाकार नागपुर यांचे कडुन सेवानिवृत्ती प्रकरण मंजुर झाले असुन त्याचा PPO क्रमांक                    111601015xxxx हा आहे.
माझे पती यांना महालेखाकार नागपुर यांचे कडुन अंशराशीकरण ( Commutation of Pension) रूपये  8,86,992/- ईतके ६ व्या वेतन आयोगानुसार महालेखाकार यांचे आदेश क्रमांक PR-4/1016164530/5/P/16/10/6016xxxx दिनांक 02/06/2016 नुसार मिळाले आहे.
माझे पती स्व.xxxx xxxxx xxxxxx, सहाय्यक मुख्य अभियंता (से.नि.) हे दिनांक 1xxx/xxxxx/2019 रोजी आजारपणामुळे त्यांचे निधन झाले आहे.
शासन निर्णयानुसार मला माझे पतीचे निधनानंतर ७ व्या वेतन आयोगानुसार मूळ निवृत्तीवेतन मंजुर झाले असुन ७ व्या वेतन आयोगानुसार मला मुळ निवृत्तीवेतनावर आधारीत फरकाच्या रकमेवर अंशराशीकरणाचा( Commutation of Pension)  महालेखाकार, नागपुर यांचे कडुन लाभ मंजुर करणेस्तव सदरचा विनंती अर्ज सादर करीत आहे, तरी कृपया मला संदर्भिय शासन निर्णयानुसार अंशराशीकरण  ( Commutation of Pension) मंजुर करावे ही विनंती.
                                                                                                                                                                                                       आपली विश्वासू

  

(xxxxxx  x xx x xxxx)

महालेखाकार यांचे कडे प्रस्ताव कसा पाठवावा या बाबतचे पत्र

प्रति,

महालेखाकार,लेखा व हकदारी,नागपुर द्वितीय.नागपुर

विषय :- सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफासशीनुसार दिनांक १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या  कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतनाच्या अंशराशीकरणाचा  सुधारीत लाभ मिळण्याबाबत.
संदर्भ :- 1. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्रमांक सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.३४८/सेवा-४  दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०२१
           2. श्री. ———————————— (से.नि.) यांचा अर्ज दिनांक 12/02/2021
उपरोक्त संदर्भिय विषयाचे अनुषंगाने संदर्भिय क्रमांक १ चे  वित्त विभाग, शासन निर्णयानुसार या कार्यालयातुन सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तवेतन धारकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफासशीनुसार दिनांक १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतन धारकांना निवृत्तीवेतनाच्या अंशराशीकरणाचा सुधारीत लाभ मिळण्याबाबत चे आवेदन संदर्भिय क्र. २ नुसार श्री.——————– (से.नि.) यांचे प्राप्त झाले आहे.
श्री. ——————————— (से.नि.) हे दिनांक —————— रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले त्यांचा PPO क्रमांक ——————- हा आहे. व त्यांचे अंशराशीकरण रूपये  ——————–/- ईतके ६ व्या वेतन आयोगानुसार महालेखाकार यांचे आदेश क्रमांक PR——————————— दिनांक ———————- नुसार मिळाले आहे. 

करीता श्री. —————————————– (से.नि.) यांचे अंशराशीकरणाचा सुधारित आदेश पारीत होणेस्तव त्यांचा विनंती अर्ज आपणाकडे पुढील कार्यवाहीस्तव सादर करण्यात येत आहे.

सहपत्र :-  1. अर्ज

  1. 2. नमुना 6 ची छायांकित प्रत

3. अंशराशीकरण आदेशाची छायांकित प्रत

                                                                                                     (—————-)

                                                                                                  मुख्य अभियंता

प्रतिलीपी :- श्री. ———————————————————————————यांचे माहीतीस्तव.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *