Tag: अर्हताकारी-सेवा-प्रकरण-५-सेवानिवृत्ती-वेतन-१९८२

acceptance of previous service for retirement

Regarding acceptance of previous service for retirement महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 मधील प्रकरण-5 अहर्ताकारी सेवा नियम 30 ते 59 मध्ये सेवानिवृत्तीसाठी अहर्ताकारी सेवा कशी धरावी कोणती सेवा…