Tag: थकबाकीचे विवरणपत्र

D.A. for State Government Employees 5% Difference

D.A. for State Government Employees 5% Difference

D.A. for State Government Employees 5% Difference दिनांक 01/07/2019 ते दिनांक 30/11/2019 या कालावधीतील महागाई भत्त्यामध्ये 12% वरून 17% झाले असुन 5% वाढीनुसार थकबाकी काढण्याकरीता Excel Sheet. D.A. arreaus 01…

D.A. Arrears थकबाकीचे विवरणपत्र

D.A. Arrears थकबाकीचे विवरणपत्र 6 PAY TO 7 PAY 36 MONTHS ARREARS DIFFERENCEhttps://drive.google.com/file/d/1sesw… https://drive.google.com/file/d/1G1e3… https://drive.google.com/file/d/1vZ7K… DA arrears 01 Dec 19 To 31 Dec 19 – 17% DCPS   Employer Contribution Arrears Utility मध्ये 4% च्या रक्कमेसह सेवार्था मध्ये देयक कसे तयार करावे?14…