Tag: दिनांक-01.01.2019-ते-30.06.2019-पर्यतचे-महागाईभत्ता-थकबाकी

D.A.Arrears 1.1.19 to 30.6.2019

महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक महवा 2019 प्रकरण क्रमांक 13 सेवा 9 दिनांक 14 जानेवारी 2021 नुसार राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 जानेवारी 2019 ते…