Tag: पूर्वीची-सेवा-निवृत्तीवेतनासाठी-ग्राहय-धरणेबाबत

acceptance of previous service for retirement

Regarding acceptance of previous service for retirement महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 मधील प्रकरण-5 अहर्ताकारी सेवा नियम 30 ते 59 मध्ये सेवानिवृत्तीसाठी अहर्ताकारी सेवा कशी धरावी कोणती सेवा…