Tag: भविष्य निर्वाह निधी

Nomination vs. Inheritance Act नामनिर्देशन वि. वारसा कायदा

Nomination vs. Inheritance Act नामनिर्देशन वि. वारसा कायदा

Nomination vs. Inheritance Act नॉमिनी/नामनिर्देशन वारसाची ( Inheritance ) सर्वसाधारण व्याख्या–   Nomination vs. Inheritance Act :- Nomination ही सज्ञा सर्वसामान्यपणे आर्थिक जमा पुंजीच्या संदर्भात आपणास ऐकण्यास मिळते. Nomination अथवा नामनिर्देशन…

GPF Statement of Class 1,2&3

G.P.F. G.P.F Statement भविष्य निर्वाह निधी चे विवरणपत्र सेवार्थ प्रणाली मधून ऑनलाइन दिसण्याची सुविधा शासनाने प्रधान केली असून महालेखाकार कार्यालय यांनी शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधी लेखी सेवार्थ…