Tag: माहे May वेतन देयक

माहे May 2021 वेतन देयक मुख्यमंत्री निधी कपाती सह कसे तयार करावे

माहे May 2021 वेतन देयक मुख्यमंत्री निधी कपाती सह कसे तयार करावे

माहे मे 2021 चे वेतननातुन मा.मुख्य मंत्री सहायता निधी करीता रक्कम कपात करावयाची आहे. ती मागच्या वर्षी ज्या प्रमाणे माहे मे 2020 मध्ये एक व दोन दिवसाचे वेतन कपात केले…