Tag: मृत्यु-नि-सेवा-निवृत्ती उपदानाकरीता नामनिर्देशन

Nomination vs. Inheritance Act नामनिर्देशन वि. वारसा कायदा

Nomination vs. Inheritance Act नामनिर्देशन वि. वारसा कायदा

Nomination vs. Inheritance Act नॉमिनी/नामनिर्देशन वारसाची ( Inheritance ) सर्वसाधारण व्याख्या–   Nomination vs. Inheritance Act :- Nomination ही सज्ञा सर्वसामान्यपणे आर्थिक जमा पुंजीच्या संदर्भात आपणास ऐकण्यास मिळते. Nomination अथवा नामनिर्देशन…