Tag: वेतनिका

Service Book Forward to Pay Unit

वेतनिका मधुन सेवापुस्तक वेतन पडताळणी पथकाकडे कसे पाठवावे तसेच एका DDO कडुन दुसऱ्या DDO कडे वेतनिका मधुन कर्मचाऱ्याचे नाव कसे पाठवावे?