Tag: सन अग्रिम चे BDS कसे काढावे?

सन अग्रिम चे BDS कसे काढावे?

सन अग्रिम चे BDS कसे काढावे? शासन न‍िर्णयानुसार ज्या अराजपत्रीत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे ग्रेड वेतन रुपये 4800/- पेक्षा अध‍िक नाही  तसेच ७ वे वेतन आयोगानुसार S-१७ ( ४७६००-१५११०० ) पेक्षा अधिक…