Tag: सुधारित सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती याेजना

10,20,30 वर्षाचे सेवेनंतर च्या लाभाची वेतननिश्चिती कशी करावी.

10,20,30 वर्षाचे सेवेनंतर च्या लाभाची वेतननिश्चिती कशी करावी.  सातव्या वेतन आयोगामध्ये, तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेच्या अनुज्ञेयतेबाबत.