Tag: सेवार्थ ID

PRAN : सेवार्थ मध्ये नविन रूजू कर्मचाऱ्यांचे सेवार्थ ID तयार झाल्यानंतर नविन रूजू व PRAN करीताची कार्यपद्धती.

PRAN : सेवार्थ मध्ये नविन रूजू कर्मचाऱ्यांचे सेवार्थ ID तयार झाल्यानंतर नविन रूजू व PRAN करीताची कार्यपद्धती.