Tag: 1982 दिनांक 01/01/2022 ते 31/12/2022परिगणना

GIS 2023परिगणना

GIS 2023परिगणना GIS,1982 दिनांक 01/01/2023 ते 31/12/2023 परिगणना GIS महाराष्ट्र-राज्य-गट-विमा-योजना-1982-for-2023 राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, 1982 बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते…. दि.01 जानेवारी, 2023 ते दि.31 डिसेंबर, 2023…