Tag: 2nd instalment of gpf

सन २०२१-२२ मध्ये भविष्य निर्वाह निधी मध्ये व्याजाची गणना कशी करावी?

GPF STATEMENT OF CLASS IV

GPF STATEMENT OF CLASS IV सन २०२१-२२ मध्ये भविष्य निर्वाह निधी मध्ये व्याजाची गणना कशी करावी? 7 वा वेतन आयोग चा पहीला व दुसरा हप्ता जमा झाला असुन त्यापैकी पहीला…

2nd instalment of DCPS

2nd instalment of DCPS August Bill

2nd instalment of DCPS August Bill दुसऱ्या थकबाकीच्या हप्त्यास कसे द्यावे? सातव्या वेतन आयोगातील थकबाकी चा दुसरा हप्ता हा आहे ऑगस्ट 2021 सप्टेंबर 2021 मध्ये द्यावयाचा आहे तो घेताना कोणती…

2nd instalment of GPF

2nd instalment of GPF August Bill भविष्य निर्वाह निधी चे वेतन दुसऱ्या थकबाकीच्या हप्त्यास कसे द्यावा?

2nd instalment of GPF August Bill भविष्य निर्वाह निधी चे वेतन दुसऱ्या थकबाकीच्या हप्त्यास कसे द्यावा? सातव्या वेतन आयोगातील थकबाकी चा दुसरा हप्ता हा आहे ऑगस्ट 2021 सप्टेंबर 2021 मध्ये…