Tag: 7 pay fixation

खंड २ नुसार ७ व्या वेतन आयोगामधील वेतन निश्चिती

खंड २ नुसार ७ व्या वेतन आयोगामधील वेतन निश्चिती राज्य वेतन सुधारणा समिती, 2017 च्या अहवाल खंड-2 मधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत Regarding acceptance of pay scales and…