Tag: Accrued Interest

Accrued Interest

Accrued Interest

Accrued Interest उपर्जित व्याज महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, दिनांक 30 जुलै 2002 नुसार ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना घर बांधणी अग्रिम नियमानुसार व्याज आकारणीची पद्धत विचारात घेऊन सवलतीचा फायदा उपलब्ध करून देण्याबाबतची…