Tag: anukampa shasan nirnay

अनुकंपा बाबत शासन निर्णय

अनुकंपा बाबत शासन निर्णय अनुकंपा तत्वावर लिपीक-टंकलेखक पदावर नियुक्ती करतांना उमेदवाराने टंकलेखन अर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या मुदतीमध्ये वाढ करणे व काही अधिकार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागप्रमुखांना देणे खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित…