Tag: Arrears

7 वे वेतन आयोगानुसार पदोन्नती-10,20,30 ची वेतन निश्चिती कशी करावी

7 वे वेतन आयोगानुसार पदोन्नती-10,20,30 ची वेतन निश्चिती कशी करावी 7 वे वेतन आयोगानुसार झालेली पदोन्नती-आश्वासित प्रगती योजना 10,20,30 वर्षाची लागू झाल्यानंतर पदोन्नतीचा विकल्प कसा द्यावा? व विकल्पानुसार वेतन निश्चिती…

D.A. Arrears Jan 2022 to July 2022 34%

D.A. Arrears Jan 2022 to July 2022 34% महागाई भत्ता दिनांक .1.1.2022 रोजी 31% होता व आता 17/08/ 2022 चे शासन निर्णयानुसार दिनांक 01.1.2022 पासुन महागाई भत्ता हा 34% करण्यात…

थकबाकी विवरणपत्र Excel Sheet चा वापर कसा करावा

दिनांक 01.01.2016 ते 30.06.2022 पर्यतचे थकबाकी विवरणपत्र

दिनांक 01.01.2016 ते 30.06.2022 पर्यतचे थकबाकी विवरणपत्र थकबाकी-विवरणपत्र थकबाकी काढण्याकरीता दिलेल्या Excel Sheet  चा वापर करावा तसेच जेथे पुर्ण महीना नाही तेथे रक्कम ही मॅन्युअली टाकावी.  तसेच नियमित असलेल्या महीना…

D.A. Arrears July 2021 to March 2022

D.A. Arrears July 2021 to March 2022 महागाई भत्ता दिनांक .1.7.2021 रोजी 17% होता व 1 ऑक्टोबर 2021 पासुन तो 28% झाला होता व त्यानुसार आपण वेतन घेतलेले आहे.  आता…

D.A. Arrears थकबाकीचे विवरणपत्र

D.A. Arrears थकबाकीचे विवरणपत्र 6 PAY TO 7 PAY 36 MONTHS ARREARS DIFFERENCEhttps://drive.google.com/file/d/1sesw… https://drive.google.com/file/d/1G1e3… https://drive.google.com/file/d/1vZ7K… DA arrears 01 Dec 19 To 31 Dec 19 – 17% DCPS   Employer Contribution Arrears Utility मध्ये 4% च्या रक्कमेसह सेवार्था मध्ये देयक कसे तयार करावे?14…