Tag: BILL GROUP MANTANCE

group pay bill

group pay bill

GROUP PAY BILL भविष्य निर्वाह निधी योजना व राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या वर्गणीदारांची वेतन देयके सेवार्थ प्रणालीत स्वतंत्र गट/संचाद्वारे संस्करीत करणेबाबत शासन परिपत्रक दिनांक 9 डिसेंबर 2020 नुसार भविष्य…