Tag: Calculate GIS

gis

GIS,1982 दिनांक 01/01/2022 ते 31/12/2022परिगणना

GIS,1982 दिनांक 01/01/2022 ते 31/12/2022परिगणना महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक गवियोग /2022/ प्रकरण क्रमांक 01 /विमा प्रशासन/ दिनांक 04/02/2022 नुसार राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना 1982 बचत…

G.I.S. 2021

GIS Calculation for 2021

GIS Calculation for 2021 महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक गवियोग /2021/ प्रकरण क्रमांक 1 /युवा प्रशासन/ दिनांक 19 मार्च 2021 नुसार राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना 1982…

Group Insurance

#Interest Rate of GIS, या मध्ये गट विमा योजनेचे त्रैमासिक व्याज कसे काढावे या बाबतची Excel Sheet तयार केली असुन त्यानुसार गट विमा योजनेचे त्रैमासिक व्याज आकारावेत.