Tag: Commutation

Commutation

Commutation ६ वे वेतन आयोगानुसार अंशराशीकरण मिळाले असेल व त्यांचा मृत्यु झाला असल्यास ७ वे वेतन आयोगानुसार कुटूंबनिवृत्तीवेतन धारकास अंशराशीकरणाची रक्कम मिळते.

Commutation ६ वे वेतन आयोगानुसार अंशराशीकरण मिळाले असेल व त्यांचा मृत्यु झाला असल्यास ७ वे वेतन आयोगानुसार कुटूंबनिवृत्तीवेतन धारकास अंशराशीकरणाची रक्कम मिळते. जे शासकिय कर्मचारी अधिकारी हे दिनांक 01/01/2016 रोजी…

Commutation अंशराशिकरण मयत कर्मचाऱ्यास मिळते काय? हाेय

Commutation अंशराशिकरण मयत कर्मचाऱ्यास मिळते काय? हाेय होय जर त्यांनी अर्ज केला असेल व महालेखाकार यांचे कडुन आदेश निघाले असल्यास मिळते.   Maharashtra Civil Service (Pension) Rules 1982  Download Maharashtra…

Revised commutation payment order

Revised commutation payment order

  Revised commutation payment order दिनांक 01.01.2016 ते 31.12/2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना अंशराशिकरणाचा ७ वे वेतन आयोगाचे शेवटचे निवृत्तीवेतनानुसार रक्कम महालेखाकार यांचे कडुन मंजुर आदेश प्राप्त…

Commuted Value revised orderd

revised commutation

Revised commutation payment order महालेखाकार यांचे कडुन दिनांक 01.01.2016 ते 31.12/2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना अंशराशिकरणाचा ७ वे वेतन आयोगाचे शेवटचे निवृत्तीवेतनानुसार रक्कम प्रदानाचे आदेश निर्गमीत झाले…

6 pay to 7 pay Commuted Value Difference

6 pay to 7 pay Commuted Value Difference

6 pay to 7 pay Commuted Value Difference दिनांक 01.01.2016 ते 31.12/2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना अंशराशिकरणाचा ७ वे वेतन आयोगाचे शेवटचे निवृत्तीवेतनानुसार रक्कम मिळणार असुन १२…

Pension Calculator पेन्शन किती मिळेल?

जे कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहे किंवा होणार आहे अशा कर्मचारी अधिकारी यांना आपण सेवानिवृत्त होत असताना आपल्याला किती रक्कम मिळेल अंशराशीकरण याची रक्कम किती मिळेल निवृत्ती वेतन किती बसेल…