Tag: commuted Value

Commuted Value revised orderd

revised commutation

Revised commutation payment order महालेखाकार यांचे कडुन दिनांक 01.01.2016 ते 31.12/2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना अंशराशिकरणाचा ७ वे वेतन आयोगाचे शेवटचे निवृत्तीवेतनानुसार रक्कम प्रदानाचे आदेश निर्गमीत झाले…

6 pay to 7 pay Commuted Value Difference

6 pay to 7 pay Commuted Value Difference

6 pay to 7 pay Commuted Value Difference दिनांक 01.01.2016 ते 31.12/2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना अंशराशिकरणाचा ७ वे वेतन आयोगाचे शेवटचे निवृत्तीवेतनानुसार रक्कम मिळणार असुन १२…