Tag: continuation

SEVAARTH सेवार्थमध्ये CONTINUATION कसे टाकावे?

CONTINUATION अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यासाठी प्रशासकीय विभागांना महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक 31 आगस्ट 2020 नुसार दिनांक 11 सप्टेंबर 2020 ते दिनांक 28 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत मुदतवाढीचा अधिकार…