Tag: D.A. Arrears July 2021 to March 2022

D.A. Arrears July 2021 to March 2022

D.A. Arrears July 2021 to March 2022 महागाई भत्ता दिनांक .1.7.2021 रोजी 17% होता व 1 ऑक्टोबर 2021 पासुन तो 28% झाला होता व त्यानुसार आपण वेतन घेतलेले आहे.  आता…