Tag: D.A. Arrears

D.A, 42%

D.A. Arrears JAN 2023 to JUNE 2023 42%

D.A. Arrears JAN 2023 to JUNE 2023 42% राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक 1 जानेवारी, 2023 पासून सुधारणा करण्याबाबत   DA-arreus-final 01-Jan 23-To-30-June 23-…

D.A. Arrears Jan 2022 to July 2022 34%

D.A. Arrears Jan 2022 to July 2022 34% महागाई भत्ता दिनांक .1.1.2022 रोजी 31% होता व आता 17/08/ 2022 चे शासन निर्णयानुसार दिनांक 01.1.2022 पासुन महागाई भत्ता हा 34% करण्यात…