Tag: D.A. for State Government Employees

D.A. for State Government Employees 5% Difference

D.A. for State Government Employees 5% Difference

D.A. for State Government Employees 5% Difference दिनांक 01/07/2019 ते दिनांक 30/11/2019 या कालावधीतील महागाई भत्त्यामध्ये 12% वरून 17% झाले असुन 5% वाढीनुसार थकबाकी काढण्याकरीता Excel Sheet. D.A. arreaus 01…