Tag: DCPS Salary

How to prepare DCPS Salary arrears for Jan 2021

DCPS माहे जानेवारी २०२१ चे वेतन देयक थकबाकी सह कसे तयार करावे? DCPS चे १०% व १४% रक्कम कशी वेतनामध्ये दर्शवावी?