Tag: DCPS

दि 31/03/2023 चे वित्त विभाग, शासन निर्णय नुसार NPS कर्मचारी अधिकारी यांनी विकल्प भरावा किंवा नाही? बाबतची संपुर्ण माहीती.

दि 31/03/2023 चे  वित्त विभाग, शासन निर्णय नुसार NPS कर्मचारी अधिकारी यांनी विकल्प भरावा किंवा नाही?  बाबतची संपुर्ण माहीती. दिनांक 31/03/2023 चे वित्त विभाग, शासन निर्णय नुसार NPS विकल्प भरावा…

NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजने बाबतची माहीती

NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजने बाबतची माहीती राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ही खरच फायदेशीर आहे का? असेल तर मग प्रशासन जुनी पेन्शन योजना का लागु करत नाही? NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ही…

DCPS/NPS Scheme Member who died before completing 10 years of service

DCPS/NPS Scheme Member who died before completing 10 years of service

DCPS/NPS Scheme Member who died before completing 10 years of service शासन निर्णय क्र. अनियो-२०१७/प्र.क्र. २९/सेवा-४/वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई/दिनांक २९/०९/२०१८ नुसार ज्या अधिकारी कर्मचारी यांना सेवेची १० वर्ष पुर्ण होण्यापुर्वीच…

How to prepare DCPS Salary arrears for Jan 2021

DCPS माहे जानेवारी २०२१ चे वेतन देयक थकबाकी सह कसे तयार करावे? DCPS चे १०% व १४% रक्कम कशी वेतनामध्ये दर्शवावी?