Tag: dearness allowance

D.A. Arrears Jul 2023 to Oct 2023 42% to 46%

D.A. Arrears Jul 2023 to Oct 2023 42% to 46% राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक 1 जुलै, 2023 पासून सुधारणा करण्याबाबत 42% to 46%…

D.A.Arrears 1.1.19 to 30.6.2019

महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक महवा 2019 प्रकरण क्रमांक 13 सेवा 9 दिनांक 14 जानेवारी 2021 नुसार राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 जानेवारी 2019 ते…