Tag: departmental exam

Revised clarification regarding admissibility of benefit of time bound promotion/advanced career progression scheme, to the employees who have not passed departmental exam within stipulated time period

शासन निर्णय वित्त विभाग, दिनांक 01/02/2020 नुसार कालबध्द / सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना विहित मुदतीत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ अनुज्ञेय करण्याच्या संदर्भात सुधारित स्पष्टीकरण प्राप्त झाले असुन…