Tag: Drive File link

Google Drive File link

Google Drive File link

Google Drive File link या ठिकाणी माझे कडे असलेले सर्व माहीती जसे शासन निर्णय, पुस्तके, कायदे, नियम, नमुने, Excel Files, Word File या मध्ये असुन ती आपण विषयानुसार पहावी.  सद्या…