Tag: Employees Eligibility for Allowances and Deduction / Pay Roll Generation /view / Change Pay and Post / Change Other Details

सेवार्थ भाग 3

सेवार्थ भाग 3 सेवार्थ बाबत संपुर्ण माहीतीची मालीका तयार करीत असुन या मध्ये सर्व टॅब ची माहीती सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. या मध्ये Employees Eligibility for Allowances and Deduction /…