Tag: G.R.

Niyukti, Maniv Dinank, Padonati ya babat Shasan nirnay v pariptrak

निवृत्ती वेतन मनिव दिनांक, व पदोन्नती संबंधीत असलेले शासन निर्णय व परिपत्रक यांचे संकलन श्री विनायक महामुुणकर सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी पोलीस विभाग मुंबई यांनी त्यांचे अथक प्रयत्नांनी शासन निर्णय व परिपत्रक…

शासन निर्णय

शासन निर्णय खाजगी निवासस्थानात राहणा-या शासकीय व इतर कर्मचा-यांचे मूळं वेतन जास्त असेल फक्त अशाच कर्मचा-यास घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करण्याबाबत …….अंतरिम स्थगितीच्या परिणामी घरभाडे भत्त्याचे प्रदान.ᅠ स्थानिक पूरक भत्ता , घरभाडे भत्ता व अनुज्ञप्ति शुल्क बाबतचे शासन निर्णय वाहतूक भत्ता…