Tag: GIS Unit

G.I.S. 2021

GIS Calculation for 2021

GIS Calculation for 2021 महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक गवियोग /2021/ प्रकरण क्रमांक 1 /युवा प्रशासन/ दिनांक 19 मार्च 2021 नुसार राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना 1982…