Tag: Government Resolution

शासन निर्णय

शासन निर्णय खाजगी निवासस्थानात राहणा-या शासकीय व इतर कर्मचा-यांचे मूळं वेतन जास्त असेल फक्त अशाच कर्मचा-यास घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करण्याबाबत …….अंतरिम स्थगितीच्या परिणामी घरभाडे भत्त्याचे प्रदान.ᅠ स्थानिक पूरक भत्ता , घरभाडे भत्ता व अनुज्ञप्ति शुल्क बाबतचे शासन निर्णय वाहतूक भत्ता…