Tag: GR-Compilation

Collection Of Government Resolution

Collection Of Government Resolution

काही निवडक शासन निर्णयाच्या प्रति माझ्याकडे उपलब्ध आहेत. शासन निर्णयाचा विषय, विभाग व दिनांकसह PDF तयार केली आहे.