Tag: How to cancel 12

10 20 30 pay fixation

10 20 30 pay fixation

10 20 30 pay fixation वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक दोन मार्च 2019 नुसार सातव्या वेतन आयोगा मध्ये तीन लाभच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ह्या दहा, वीस, तीस वर्ष…