Tag: Income-Tax-Selection

Income Tax F.A. 2021-22 A.Y.2022-23

Income Tax 2021-22

Income Tax 2021-22 सन 2021-22 चे आयकर विवरणपत्र भरावयाचे असून त्यानुसार फेब्रुवारी 2022  महिन्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचा जेवढा काही आयकर कर थकबाकी असेल तेवढा सर्व आयकर माहे फेब्रुवारी 2022 च्या महिन्या…

Form 16 format

Form 16 format

Form 16 format Income-Tax-F.A.-2020-21-Master  Income-Tax-F.A.-2020-21-Master-for-New-Regime Income-Tax-Selection Income Tax Form 16 format  सन 2020-21 चे आयकर विवरणपत्र भरावयाचे असून त्यानुसार फेब्रुवारी 2021  महिन्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचा जेवढा काही आयकर कर थकबाकी असेल…