Tag: Mahiticha Adhikar

Mahiticha Adhikar

Mahiticha Adhikar Power Point Presentation for Mahiticha Adhikar माहीती अधिकार ट्रेनिंगRTI PPT सेवा हमी कायदा २०१५ pptमहाराष्ट्र  लोकसेवा हक्क कायदा 2015 सहा गठ्ठे पद्धत Application  वर्ग ४ मधुन वर्ग ३ मध्ये…