Tag: Master-for-New-Regime

Form 16 format

Form 16 format

Form 16 format Income-Tax-F.A.-2020-21-Master  Income-Tax-F.A.-2020-21-Master-for-New-Regime Income-Tax-Selection Income Tax Form 16 format  सन 2020-21 चे आयकर विवरणपत्र भरावयाचे असून त्यानुसार फेब्रुवारी 2021  महिन्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचा जेवढा काही आयकर कर थकबाकी असेल…