Tag: Namuna 6

Revised Pension Case Form No 6

सेवानिवृत्ती प्रकरण महालेखाकार यांचे कडुन मंजुर झाले असेल व त्या नंतर त्यामध्ये जर काही वेतनवाढ झाली असेल अशा वेळेस नमुना ६ महालेखाकार यांना पाठवावा व त्या सोबत सेवापुस्तक पाठवावे.  सेवापुस्तक…