Tag: nps

दि 31/03/2023 चे वित्त विभाग, शासन निर्णय नुसार NPS कर्मचारी अधिकारी यांनी विकल्प भरावा किंवा नाही? बाबतची संपुर्ण माहीती.

दि 31/03/2023 चे  वित्त विभाग, शासन निर्णय नुसार NPS कर्मचारी अधिकारी यांनी विकल्प भरावा किंवा नाही?  बाबतची संपुर्ण माहीती. दिनांक 31/03/2023 चे वित्त विभाग, शासन निर्णय नुसार NPS विकल्प भरावा…

NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजने बाबतची माहीती

NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजने बाबतची माहीती राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ही खरच फायदेशीर आहे का? असेल तर मग प्रशासन जुनी पेन्शन योजना का लागु करत नाही? NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ही…

DCPS/NPS Scheme Member who died before completing 10 years of service

DCPS/NPS Scheme Member who died before completing 10 years of service

DCPS/NPS Scheme Member who died before completing 10 years of service शासन निर्णय क्र. अनियो-२०१७/प्र.क्र. २९/सेवा-४/वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई/दिनांक २९/०९/२०१८ नुसार ज्या अधिकारी कर्मचारी यांना सेवेची १० वर्ष पुर्ण होण्यापुर्वीच…

nps

NPS राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेतील त्रुटींची पूर्तता करण्याबाबत

NPS राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेतील त्रुटीची पूर्तता करण्याबाबत NPS महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, परिपत्रक दिनांक 4 डिसेंबर 2020 मध्ये राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन मध्ये बर्‍याचश्या त्रुटी राहून गेलेले आहे काही अपडेट व्हायचे आहे कर्मचाऱ्यांची माहिती…

CRA-NSDL AMOUNT WITHDRAWAL PROCESS

दिनांक एक नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक 31 ऑक्टोबर 2005 अन्वये नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात…