Tag: Revenue Stamp

Revenue Stamp Deduction in Salary सेवार्थ प्रणाली मध्ये मुद्रांक रक्कम एक रूपया कसा टाकावा.

Revenue Stamp Deduction in Salary वित्त विभाग मंत्रालय मुंबई , यांचे पत्र दिनांक 27 जुलै 2020 नुसार वेतन अदा करताना घेण्यात येणाऱ्या रुपये किमतीच्या मुद्रांकाची रक्कम सेवार्थ प्रणालीतुन शासन खाती…