Tag: Revised commutation payment order

Revised commutation payment order

Revised commutation payment order

  Revised commutation payment order दिनांक 01.01.2016 ते 31.12/2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना अंशराशिकरणाचा ७ वे वेतन आयोगाचे शेवटचे निवृत्तीवेतनानुसार रक्कम महालेखाकार यांचे कडुन मंजुर आदेश प्राप्त…