Tag: Service Book Forward to Pay Unit

Service Book Forward to Pay Unit

वेतनिका मधुन सेवापुस्तक वेतन पडताळणी पथकाकडे कसे पाठवावे तसेच एका DDO कडुन दुसऱ्या DDO कडे वेतनिका मधुन कर्मचाऱ्याचे नाव कसे पाठवावे?