Tag: time bound promotion

7 वे वेतन आयोगानुसार पदोन्नती-10,20,30 ची वेतन निश्चिती कशी करावी

7 वे वेतन आयोगानुसार पदोन्नती-10,20,30 ची वेतन निश्चिती कशी करावी 7 वे वेतन आयोगानुसार झालेली पदोन्नती-आश्वासित प्रगती योजना 10,20,30 वर्षाची लागू झाल्यानंतर पदोन्नतीचा विकल्प कसा द्यावा? व विकल्पानुसार वेतन निश्चिती…

Revised clarification regarding admissibility of benefit of time bound promotion/advanced career progression scheme, to the employees who have not passed departmental exam within stipulated time period

शासन निर्णय वित्त विभाग, दिनांक 01/02/2020 नुसार कालबध्द / सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना विहित मुदतीत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ अनुज्ञेय करण्याच्या संदर्भात सुधारित स्पष्टीकरण प्राप्त झाले असुन…

PROMOTION : पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजनेची वेतन निश्चिती कशी करावी?

PROMOTION पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजनेची वेतन निश्चिती कशी करावी?10, 20, 30 तीन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना वेतन निश्चिती कशी करावी?  EXCEL FILE  PROMOTION/ 10,20,30