Category: अग्रिम

House Building Loan Government V/s Bank

House Building Loan Government V/s Bank

शासन वित्त विभाग, निर्णय दिनांक 2/2/2021 राज्य शासकीय कर्मचा यांना /अधिका-यांना घरबांधणी शासन वित्त विभाग, निर्णय दिनांक 5/5/2000 घर बांधणी अग्रिम शासकिय V/s बँक या मधील कोणते आपल्या दृष्टीने फायदयाचे…

D.A. Arrears थकबाकीचे विवरणपत्र

D.A. Arrears थकबाकीचे विवरणपत्र 6 PAY TO 7 PAY 36 MONTHS ARREARS DIFFERENCEhttps://drive.google.com/file/d/1sesw… https://drive.google.com/file/d/1G1e3… https://drive.google.com/file/d/1vZ7K… DA arrears 01 Dec 19 To 31 Dec 19 – 17% DCPS   Employer Contribution Arrears Utility मध्ये 4% च्या रक्कमेसह सेवार्था मध्ये देयक कसे तयार करावे?14…

Stagnent pay

Stagnent pay विद्यमान वेतन बँडच्या कमाल वेतनाच्या पुढे वेतनवाढ जात असल्यास कमाल टप्प्यावर वेतन सिमीत करुन कमाल टप्प्यावर एक वर्ष वेतन घेतल्यानंतर, महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) 2009 मधील नियम…