Important Data

Important Data वेबसाईट वरील बराच Data हा उघडतांना त्या मध्ये Error दाखवत आहे तसेच Google Drive काही फाईल ला परवानगी मागत आहे त्यामुळे काही निवडक Excel File पुन्हा Important Data…

GIS 2024 परिगणना

GIS 2024 परिगणना GIS,1982 दिनांक 01/01/2024 ते 31/12/2024 परिगणना Excel Sheet GIS-महाराष्ट्र-राज्य-गट-विमा-योजना-1982-for-2024 (5) राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, 1982 बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते…. दि.01 जानेवारी, 2024 ते…

Income tax 2023-24

Income Tax 2023-24 Assignment Year 2024-25

Income Tax 2023-24 Assignment Year 2024-25 DOWNLOD Income Tax Excel Sheet for GPF Employee  I.T.F.A.-2023-24-GPF-MASTER Income Tax Excel Sheet For  DCPS  Employee   I.T-F.A.-2023-24-DCPS-Master Choose of Income Tax old or…

D.A. Arrears Jul 2023 to Oct 2023 42% to 46%

D.A. Arrears Jul 2023 to Oct 2023 42% to 46% राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक 1 जुलै, 2023 पासून सुधारणा करण्याबाबत 42% to 46%…

D.A, 42%

D.A. Arrears JAN 2023 to JUNE 2023 42%

D.A. Arrears JAN 2023 to JUNE 2023 42% राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक 1 जानेवारी, 2023 पासून सुधारणा करण्याबाबत   DA-arreus-final 01-Jan 23-To-30-June 23-…

Statement of GPF Account for year 2022-2023

Statement of GPF Account for year 2022-2023 महालेखाकार नागपुर यांचे कडुन भविष्य निर्वाह निधीचे विवरणपत्र तयार झाले असुन त्या नुसार आपण वर्ग ४ करीता भविष्य निर्वाह निधीचे विवरणपत्र तयार केले…

Link for Data

Link for Data GIS Pay Fixation G.R. वैद्यकिय प्रतिपुर्ती बील नमुने शासन निर्णय Excel Files Govt Books पेन्शन देयकाचे नमुने व आदेश 6 th pay आरक्षण धोरण Accidental Policy Rs…

वर्ग ४ चे कर्मचाऱ्यांचे सेवार्थ प्रणालीतुन भविष्य निर्वाह निधी ना परतावा ९०% कसे काढावे?

वर्ग ४ चे कर्मचाऱ्यांचे सेवार्थ प्रणालीतुन भविष्य निर्वाह निधी ना परतावा ९०%  कसे काढावे? GPF-SLIP-2022-23 Master Copy भविष्य निर्वाह निधी मधून सेवानिवृत्तीपूर्वी बारा महिने आधी 90% रक्कम काढण्यात येते या…

खंड २ नुसार ७ व्या वेतन आयोगामधील वेतन निश्चिती

खंड २ नुसार ७ व्या वेतन आयोगामधील वेतन निश्चिती राज्य वेतन सुधारणा समिती, 2017 च्या अहवाल खंड-2 मधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत Regarding acceptance of pay scales and…

वित्तीय अधिकार नियम प्राधिकारांमध्ये नैसर्गिक वाढीच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याबाबत

वित्तीय अधिकार नियम प्राधिकारांमध्ये नैसर्गिक वाढीच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याबाबत वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-1978, भाग-पहिला, उप विभाग – एक ते पाच प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय प्राधिकारांमध्ये नैसर्गिक वाढीच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याबाबत.19/01/2016…

GIS 2023परिगणना

GIS 2023परिगणना GIS,1982 दिनांक 01/01/2023 ते 31/12/2023 परिगणना GIS महाराष्ट्र-राज्य-गट-विमा-योजना-1982-for-2023 राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, 1982 बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते…. दि.01 जानेवारी, 2023 ते दि.31 डिसेंबर, 2023…

दि 31/03/2023 चे वित्त विभाग, शासन निर्णय नुसार NPS कर्मचारी अधिकारी यांनी विकल्प भरावा किंवा नाही? बाबतची संपुर्ण माहीती.

दि 31/03/2023 चे  वित्त विभाग, शासन निर्णय नुसार NPS कर्मचारी अधिकारी यांनी विकल्प भरावा किंवा नाही?  बाबतची संपुर्ण माहीती. दिनांक 31/03/2023 चे वित्त विभाग, शासन निर्णय नुसार NPS विकल्प भरावा…

revised pay fixation

सहावे वेतन आयोग मधील Annexure III प्रमाणे वेतन निश्चिती करणे बाबत

सहावे वेतन आयोग मधील Annexure III प्रमाणे वेतन निश्चिती करणे बाबत PPT  सहावे-वेतन-आयोग-मधील Annuxure III 6 Pay-Fixation-Chart Part-IV-A, Ext. 33, (Dated 3rd February 2023) वित्त विभाग अधिसूचना भारताचे संविधान. क्रमांक…

Income tax 2022-23

Income Tax 2022-23

Income Tax 2022-23 Income Tax Financial Year 2022-23 & Assessment Year 2023-24 आयकर सन 2022-23 चे विवरणपत्र तयार कसे करावे? आपणास आयकर भरावा लागतो का? लागत असल्यास त्याची कपात कशी…

39 B एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्यामुळे 39(ब) प्रमाणपत्र सादर करणे बाबत

39 B एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्यामुळे 39(ब) प्रमाणपत्र सादर करणे बाबत 39 B pdf 39 B word file महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय  क्र.विअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विनियम, भाग-2/दिनांक 17 एप्रिल 2015…

D.A. 38%

D.A. Arrears July 2022 to Dec 2022 38%

D.A. Arrears July 2022 to Dec 2022   38% महागाई भत्ता दिनांक .1.7.2022 रोजी 34% होता व आता 10/01/2023 चे शासन निर्णयानुसार दिनांक 01.7.2022 पासुन महागाई भत्ता हा 38% /करण्यात आला…

Google Drive File link

Google Drive File link

Google Drive File link या ठिकाणी माझे कडे असलेले सर्व माहीती जसे शासन निर्णय, पुस्तके, कायदे, नियम, नमुने, Excel Files, Word File या मध्ये असुन ती आपण विषयानुसार पहावी.  सद्या…

Cash Book

Cash Book 6-2006 MOdification 9 2019 राेख पुस्तक CASH BOOK कॅशबुक चा नमुना ठेवला असून सदरचा नमुना हा फार जुना आहे व सार्वजनिक बांधकाम विभाग मध्ये याचा उपयोग होतो यावरून…

वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती

वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती बाबत खुशखबर!!!

वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती बाबत खुशखबर!!!  कनिष्ठ लिपीक या पदाची सरळसेवा भरती करीता शासनाच्या दोन अधिसूचना होत्या त्या पैकी एक ही बृहन्मुंबईतील शासकिय कार्यालयातील कनिष्ठ लिपीक व दुसरे बृहन्मुंबईबाहेरील…

सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे वेतन कसे काढावे?

सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे वेतन कसे काढावे?

सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे वेतन कसे काढावे? जे कर्मचारी सेवानिवृत्त-मय्यत किंवा राजीनामा देवुन शासन सेवेत नाहीत त्यांचे वेतन कसे काढावे? या बाबतचा ‍हा व्हिडीओ असुन या मध्ये MTR 19 मधील देयक…

Medical Reimbursement वैद्यकिय प्रतिपुर्ती

Medical Reimbursement वैद्यकिय प्रतिपुर्ती Excel Sheet https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HaOrYCuYUuZ1ECjEpQRNlUVbxmpMvG9M/edit?usp=sharing&ouid=112197296971284263759&rtpof=true&sd=true Link For All GR for Medical Link for Medical Reimbursement वैद्यकिय प्रतिपुर्ती

Income Tax Financial Year 2022-23 & Assessment Year 2023-24

Income Tax Financial Year 2022-23 & Assessment Year 2023-24

Income Tax Financial Year 2022-23 & Assessment Year 2023-24 आयकर सन 2022-23 चे विवरणपत्र तयार कसे करावे? आपणास आयकर भरावा लागतो का? लागत असल्यास त्याची कपात कशी करावी? Download Excel…

GPF Class IV in Sevaarth

GPF Class IV in Sevaarth

GPF Class IV in Sevaarth गट ड मधील कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधी देयक सेवार्थ मधुन कसे तयार करावे या बाबत संपुर्ण माहीती. वर्ग 4 चे भविष्य निर्वाह निधी मधून…

Caste Certificate for Other Backward Classes

Caste Certificate for Other Backward Classes For GOI

Caste Certificate for Other Backward Classes For GOI Certificate Name :- Caste Certificate https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en या वेबसाईट वरून जातीचे प्रमाणपत्र कसे ऑन लाईन काढावे? जे विद्यार्थी / उमेदवार हे महाराष्ट्र राज्य…

वित्त विभाग दि 07/10/2022 शासन निर्णय सुधारित सेवांतर्गतआश्वासित प्रगती योजनेचा तिसरा लाभ हा २४+६ वर्ष

वित्त विभाग दि 07/10/2022 शासन निर्णय सुधारित सेवांतर्गतआश्वासित प्रगती योजनेचा तिसरा लाभ हा २४+६ वर्ष शासन निर्णय वित्त विभाग दि 07/10/2022 सातव्या वेतन आयोगामध्ये, तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती…

7 वे वेतन आयोगानुसार पदोन्नती-10,20,30 ची वेतन निश्चिती कशी करावी

7 वे वेतन आयोगानुसार पदोन्नती-10,20,30 ची वेतन निश्चिती कशी करावी 7 वे वेतन आयोगानुसार झालेली पदोन्नती-आश्वासित प्रगती योजना 10,20,30 वर्षाची लागू झाल्यानंतर पदोन्नतीचा विकल्प कसा द्यावा? व विकल्पानुसार वेतन निश्चिती…

वेतनिका मधुन वेतन निश्चिती कशी करावी?

वेतनिका मधुन वेतन निश्चिती कशी करावी? तसेच आधी वेतन पडताळणी मंजुर झाली असेल तर काय करावे? या बाबतची माहीती सदर व्हिडीओ मध्ये देण्यात येत आहे.  तसेच ज्यांचे वेतन 1.1.2016 पुर्वी…

निवृत्ती वेतन- कुटूंब निवृत्ती वेतन

Pensioner DA arrears Sheet

Pensioner DA arrears Sheet सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांचे निवृत्ती वेतन- कुटूंब निवृत्ती वेतन या वरून महागाई भत्ता याची थकबाकी विवरणपत्र आज पर्यंत कोठेही पाहण्यात आले नाही, व तसे सॉफ्टवेअर सुध्दा…

Pensioner D.A. arrears Sheet

Pensioner D.A. arrears Sheet जे कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहे त्यांचे महागाई भत्ता विवरणपत्र आतापर्यंत तरी माझ्या पाहण्यात आले नाही त्यामुळे आता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुद्धा सात महिन्याचे महागाई भत्त्याची थकबाकीची…

D.A. Arrears Jan 2022 to July 2022 34%

D.A. Arrears Jan 2022 to July 2022 34% महागाई भत्ता दिनांक .1.1.2022 रोजी 31% होता व आता 17/08/ 2022 चे शासन निर्णयानुसार दिनांक 01.1.2022 पासुन महागाई भत्ता हा 34% करण्यात…

सेवार्थ भाग 3

सेवार्थ भाग 3 सेवार्थ बाबत संपुर्ण माहीतीची मालीका तयार करीत असुन या मध्ये सर्व टॅब ची माहीती सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. या मध्ये Employees Eligibility for Allowances and Deduction /…

DDO PROFILE /Bill Group Maintance

सेवार्थ भाग 2

सेवार्थ भाग 2 सेवार्थ बाबत संपुर्ण माहीतीची मालीका तयार करीत असुन सेवार्थ बाबतची माहीती चा हा दुसरा भाग असुन या मध्ये सेवार्थ भाग 2   DDO PROFILE /Bill Group Maintenance /Attached…

सेवार्थ भाग १

सेवार्थ भाग १ सेवार्थ बाबत संपुर्ण माहीतीची मालीका तयार करीत असुन या मध्ये सर्व टॅब ची माहीती सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.  तसेच सेवार्थ मध्ये काम करतांना MICROSOFT EAGE मध्ये INTERNET…

Income Tax 2022-23

Income Tax 2022-23

Income Tax 2022-23 आयकर सन २०२२-२३ ची गणना कशी करावी? आयकर कोणास लागतो? आयकर दर महीन्याला कपात करावा, जेणे करून कपातीची एकदम जाणीव होणार नाही. Income Tax F.A. 2022-23 Master…

थकबाकी विवरणपत्र Excel Sheet चा वापर कसा करावा

दिनांक 01.01.2016 ते 30.06.2022 पर्यतचे थकबाकी विवरणपत्र

दिनांक 01.01.2016 ते 30.06.2022 पर्यतचे थकबाकी विवरणपत्र थकबाकी-विवरणपत्र थकबाकी काढण्याकरीता दिलेल्या Excel Sheet  चा वापर करावा तसेच जेथे पुर्ण महीना नाही तेथे रक्कम ही मॅन्युअली टाकावी.  तसेच नियमित असलेल्या महीना…

सन २०२१-२२ मध्ये भविष्य निर्वाह निधी मध्ये व्याजाची गणना कशी करावी?

GPF STATEMENT OF CLASS IV

GPF STATEMENT OF CLASS IV सन २०२१-२२ मध्ये भविष्य निर्वाह निधी मध्ये व्याजाची गणना कशी करावी? 7 वा वेतन आयोग चा पहीला व दुसरा हप्ता जमा झाला असुन त्यापैकी पहीला…

D.A. Arrears July 2021 to March 2022

D.A. Arrears July 2021 to March 2022 महागाई भत्ता दिनांक .1.7.2021 रोजी 17% होता व 1 ऑक्टोबर 2021 पासुन तो 28% झाला होता व त्यानुसार आपण वेतन घेतलेले आहे.  आता…

NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजने बाबतची माहीती

NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजने बाबतची माहीती राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ही खरच फायदेशीर आहे का? असेल तर मग प्रशासन जुनी पेन्शन योजना का लागु करत नाही? NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ही…

Tier-II Exit Withdrawal Module

Tier-II Exit Withdrawal Module मध्ये जमा थकबाकीच्या रकमांचे व्याजासह प्रदान

परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या स्तर-2 (Tier-II) मध्ये जमा थकबाकीच्या रकमांचे व्याजासह प्रदान करण्याबाबत. शासन निर्णय दिनांक 08/10/2021 User Manual Document For Tier-II Exit…

Forms नमुना

Forms नमुना Forms मध्ये अनुकंपा प्रस्ताव, सीटीसी 93, कुटुंब निवृत्ती वेतन नामांकन, फॅमिली डिटेल्स, फॅमिली पेन्शन नोमिनेशन, गटविमा नॉमिनेशन, भविष्य निर्वाह निधी नोमिनेशन, घर बांधणी अग्रिम नमुना, होमटाऊन डिक्लेरेशन, गहाण…

Books शासकिय पुस्तके

लिंक करीता वर क्लिक करावे https://drive.google.com/drive/folders/1Z2c0FohfOd-NK2Ii3fILMUxWANjeAM7s?usp=sharing Books शासकिय पुस्तके Link For Govt. Books या मध्ये शासकिय पुस्तके असुन त्याचा वापर करावा तसेच या व्यतीरिक्त पुस्तके हे book या टॅब मध्ये…

Income Tax F.A. 2021-22 A.Y.2022-23

Income Tax 2021-22

Income Tax 2021-22 सन 2021-22 चे आयकर विवरणपत्र भरावयाचे असून त्यानुसार फेब्रुवारी 2022  महिन्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचा जेवढा काही आयकर कर थकबाकी असेल तेवढा सर्व आयकर माहे फेब्रुवारी 2022 च्या महिन्या…