Category: गट विमा योजना

GIS 2024 परिगणना

GIS 2024 परिगणना GIS,1982 दिनांक 01/01/2024 ते 31/12/2024 परिगणना Excel Sheet GIS-महाराष्ट्र-राज्य-गट-विमा-योजना-1982-for-2024 (5) राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, 1982 बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते…. दि.01 जानेवारी, 2024 ते…

GIS 2023परिगणना

GIS 2023परिगणना GIS,1982 दिनांक 01/01/2023 ते 31/12/2023 परिगणना GIS महाराष्ट्र-राज्य-गट-विमा-योजना-1982-for-2023 राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, 1982 बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते…. दि.01 जानेवारी, 2023 ते दि.31 डिसेंबर, 2023…

G.I.S. 2021

GIS Calculation for 2021

GIS Calculation for 2021 महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक गवियोग /2021/ प्रकरण क्रमांक 1 /युवा प्रशासन/ दिनांक 19 मार्च 2021 नुसार राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना 1982…

Group Insurance

#Interest Rate of GIS, या मध्ये गट विमा योजनेचे त्रैमासिक व्याज कसे काढावे या बाबतची Excel Sheet तयार केली असुन त्यानुसार गट विमा योजनेचे त्रैमासिक व्याज आकारावेत.

Formula In Excel, with Index, Match With G.I.S. Example

आपण Microsoft office मधील Excel 2013 किंवा त्यापुढील किंवा त्यापूर्वीचे वापरत असाल व आपणास एक्सेल मध्ये काम करताना काही अडचण येत असेल त्या अनुषंगाने आपल्याला एक्सेल फार्मूला द्यायचा तो कसा…