Category: D.A. ARREARS

D.A. Arrears Jul 2023 to Oct 2023 42% to 46%

D.A. Arrears Jul 2023 to Oct 2023 42% to 46% राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक 1 जुलै, 2023 पासून सुधारणा करण्याबाबत 42% to 46%…

D.A, 42%

D.A. Arrears JAN 2023 to JUNE 2023 42%

D.A. Arrears JAN 2023 to JUNE 2023 42% राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक 1 जानेवारी, 2023 पासून सुधारणा करण्याबाबत   DA-arreus-final 01-Jan 23-To-30-June 23-…

D.A. 38%

D.A. Arrears July 2022 to Dec 2022 38%

D.A. Arrears July 2022 to Dec 2022   38% महागाई भत्ता दिनांक .1.7.2022 रोजी 34% होता व आता 10/01/2023 चे शासन निर्णयानुसार दिनांक 01.7.2022 पासुन महागाई भत्ता हा 38% /करण्यात आला…

निवृत्ती वेतन- कुटूंब निवृत्ती वेतन

Pensioner DA arrears Sheet

Pensioner DA arrears Sheet सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांचे निवृत्ती वेतन- कुटूंब निवृत्ती वेतन या वरून महागाई भत्ता याची थकबाकी विवरणपत्र आज पर्यंत कोठेही पाहण्यात आले नाही, व तसे सॉफ्टवेअर सुध्दा…

Pensioner D.A. arrears Sheet

Pensioner D.A. arrears Sheet जे कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहे त्यांचे महागाई भत्ता विवरणपत्र आतापर्यंत तरी माझ्या पाहण्यात आले नाही त्यामुळे आता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुद्धा सात महिन्याचे महागाई भत्त्याची थकबाकीची…

D.A. Arrears Jan 2022 to July 2022 34%

D.A. Arrears Jan 2022 to July 2022 34% महागाई भत्ता दिनांक .1.1.2022 रोजी 31% होता व आता 17/08/ 2022 चे शासन निर्णयानुसार दिनांक 01.1.2022 पासुन महागाई भत्ता हा 34% करण्यात…

थकबाकी विवरणपत्र Excel Sheet चा वापर कसा करावा

दिनांक 01.01.2016 ते 30.06.2022 पर्यतचे थकबाकी विवरणपत्र

दिनांक 01.01.2016 ते 30.06.2022 पर्यतचे थकबाकी विवरणपत्र थकबाकी-विवरणपत्र थकबाकी काढण्याकरीता दिलेल्या Excel Sheet  चा वापर करावा तसेच जेथे पुर्ण महीना नाही तेथे रक्कम ही मॅन्युअली टाकावी.  तसेच नियमित असलेल्या महीना…

D.A. Arrears July 2021 to March 2022

D.A. Arrears July 2021 to March 2022 महागाई भत्ता दिनांक .1.7.2021 रोजी 17% होता व 1 ऑक्टोबर 2021 पासुन तो 28% झाला होता व त्यानुसार आपण वेतन घेतलेले आहे.  आता…

D.A. for State Government Employees 5% Difference

D.A. for State Government Employees 5% Difference

D.A. for State Government Employees 5% Difference दिनांक 01/07/2019 ते दिनांक 30/11/2019 या कालावधीतील महागाई भत्त्यामध्ये 12% वरून 17% झाले असुन 5% वाढीनुसार थकबाकी काढण्याकरीता Excel Sheet. D.A. arreaus 01…

How to prepare DCPS Salary arrears for Jan 2021

DCPS माहे जानेवारी २०२१ चे वेतन देयक थकबाकी सह कसे तयार करावे? DCPS चे १०% व १४% रक्कम कशी वेतनामध्ये दर्शवावी?

D.A.Arrears 1.1.19 to 30.6.2019

महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक महवा 2019 प्रकरण क्रमांक 13 सेवा 9 दिनांक 14 जानेवारी 2021 नुसार राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 जानेवारी 2019 ते…